top of page

Algemene voorwaarden
studio wetenschap

Inhoudsopgave

Artikel 1 – Definities 2

Artikel 2 – Identiteit van Studio Wetenschap  2

Artikel 3 – Algemene bepalingen  2

Artikel 4 – Het aanbod  3

Artikel 5 – De Overeenkomst 3

Artikel 6 – Meerwerk en wijzigingen  3

Artikel 7 – Ontbinding en opzegging  4

Artikel 8 – Herroepingsrecht 4

Artikel 9 - Verplaatsing en no show   5

Artikel 10 – Aansprakelijkheid  5

Artikel 11 – Overmacht 6

Artikel 12 – Prijzen  6

Artikel 13 – Betaling en facturering  7

Artikel 14 – Klachten  7

Artikel 15 – Overdracht van rechten, plichten en vorderingen  7

Artikel 16 – Eigendomsvoorbehoud  8

Artikel 17 - Intellectueel eigendom   8

Artikel 18 - Persoonlijkheidsrechten  9

Artikel 19 – Hosting van digitale magazines 9

Artikel 20 - Verrekening en opschorting  10

Artikel 21 – Toepasselijk recht 10

Artikel 22 - Survival 10

Artikel 23 - Wijziging of aanvulling  10

 

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Studio Wetenschap: gedefinieerd in artikel 2 van deze algemene voorwaarden;

 2. Wederpartij: de (rechts)persoon waar Studio Wetenschap een overeenkomst mee sluit of voornemend is een overeenkomst mee te sluiten;

 3. Partijen: Studio Wetenschap en Wederpartij;

 4. Schriftelijk: op schrift gesteld; per post, via mail of via een andere elektronische weg;

 5. Derde(n): (rechts)personen, niet zijnde Studio Wetenschap of Wederpartij;

 6. (Duur)overeenkomst: overeenkomst krachtens welke Studio Wetenschap voor bepaalde of onbepaalde tijd structureel prestaties verricht;

 7. Diensten: alle online, niet zijnde fysieke Diensten die Studio Wetenschap aanbiedt. Hieronder kan onder meer, maar niet uitsluitend worden gedacht aan het afnemen van interviews, het verwerken van een interview in en/of tot een Werk en het leveren van advies omtrent het verdedigen van proefschriften.

 8. Werk: een door Studio Wetenschap vervaardigd werk van letterkunde, wetenschap of kunst, waaronder in ieder geval het door Studio Wetenschap vervaardigde ‘Proefschrift Magazine’.

 9. Product: een door Studio Wetenschap fysiek gedrukt ‘Proefschrift Magazine’.

 

Artikel 2 – Identiteit van Studio Wetenschap

Naam bedrijf: Studio Wetenschap   
Vestigingsplaats: Amsterdam
Telefoonnummer: +31 6 42 10 66 32
KvK-nummer: 72303077

 

Artikel 3 – Algemene bepalingen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en alle (rechts)handelingen van Studio Wetenschap en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen Studio Wetenschap en Wederpartij.

 2. Indien de overeenkomst elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Wederpartij ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Wederpartij op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Wederpartij langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

 3. Indien een bepaling van de algemene voorwaarden of een overeenkomst nietig blijkt te zijn of vernietigd wordt, tast dit niet de geldigheid van de gehele algemene voorwaarden of overeenkomst aan. Partijen treden in overleg teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

 4. Tenzij uitdrukkelijk anders en Schriftelijk overeengekomen is de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uitgesloten.

 5. Afwijkingen of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk Schriftelijk zijn overeengekomen.

 6. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op toekomstige, aanvullende en/of vervolgopdrachten.

 

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Aanbiedingen van Studio Wetenschap zijn maximaal 1 (één) maand geldig, tenzij anders vermeld of overeengekomen.

 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Wederpartij mogelijk te maken. Als Studio Wetenschap gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud.

 3. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten omtrent bijvoorbeeld weergegeven bedragen binden Studio Wetenschap niet.

 

Artikel 5 – De Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Wederpartij van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

 2. Studio Wetenschap behoudt zich het recht voor om geen uitvoering te geven aan een gesloten Overeenkomst, bijvoorbeeld indien zij gerede twijfel of informatie heeft dat Wederpartij niet aan zijn (financiële) verplichtingen zal (kunnen) voldoen. Indien Studio Wetenschap weigert zal zij Wederpartij binnen een redelijke termijn na het sluiten van de Overeenkomst Schriftelijk van de weigering op de hoogte stellen.

 3. Afgesproken (op)leveringstermijnen zijn altijd indicatieve termijnen. De termijnen voor (op)levering zijn geen fatale termijnen. Overschrijding van een termijn geeft de Wederpartij dus geen recht op schadevergoeding.

 4. Studio Wetenschap voert de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit, maar kan niet garanderen dat met de door haar uitgevoerde werkzaamheden immer het door Wederpartij gewenste resultaat bereikt wordt. De aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverbintenis en niet tot een resultaatsverbintenis.

 5. Studio Wetenschap is gerechtigd om voor de uitvoering van de Overeenkomst Derden in te schakelen.

 6. De werking van art. 7:404 BW en art. 7:407 lid 2 BW is uitgesloten.

 7. De volledige verantwoordelijkheid voor de volledigheid en juistheid van de door Wederpartij aangeleverde wetenschappelijke inhoud en gegevens berust bij Wederpartij. Dit geldt ook als er, in de periode tussen het aanleveren van wetenschappelijke informatie en de publicatie van het door Studio Wetenschap vervaardigde product, nieuwe (eventueel wetenschappelijke) inzichten zijn ontstaan. Ook is het naleven van een embargo de volledige verantwoordelijkheid van Wederpartij en vrijwaart Wederpartij Studio Wetenschap voor aanspraken van Derden.

 

Artikel 6 – Meerwerk en wijzigingen

 1. Indien Studio Wetenschap op verzoek van Wederpartij of op eigen verzoek met voorafgaande Schriftelijke instemming van Wederpartij, werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de Overeenkomst vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Wederpartij worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Studio Wetenschap. Studio Wetenschap is nimmer verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke Schriftelijke Overeenkomst wordt gesloten.

 2. Het vorige lid is ook van toepassing indien een overeengekomen wijziging van de Overeenkomst tot meer werk heeft geleid dan aanvankelijk was overeengekomen.

 3. Wederpartij aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in lid 1 of 2 van dit artikel de overeengekomen doelstellingen en verwachtingen kunnen worden beïnvloed.

 4. Voor zover voor de dienstverlening een vast bedrag was afgesproken zal Studio Wetenschap de Wederpartij altijd van tevoren Schriftelijk informeren over de financiële consequenties van het meerwerk.

 

Artikel 7 – Ontbinding en opzegging

 1. Studio Wetenschap heeft het recht om de nakoming van de Overeenkomst op te schorten of om de Overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk door een Schriftelijke verklaring te beëindigen en/of te ontbinden, één en ander naar haar keuze en steeds met behoud van enig toekomend recht op vergoeding van kosten, schade en interesten indien:

  1. Wederpartij een of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, of Studio Wetenschap een redelijke grond heeft om dat te vrezen.

  2. Wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard.

  3. Wederpartij (voorlopige) surseance en/of uitstel van betaling aanvraagt.

  4. Wederpartij overgaat tot liquidatie van zijn onderneming.

  5. het vermogen van Wederpartij geheel of gedeeltelijk in beslag wordt genomen.

 2. Wederpartij kan een Duurovereenkomst voor bepaalde tijd niet eenzijdig tussentijds opzeggen.

 3. Wederpartij kan een Duurovereenkomst voor onbepaalde tijd ten alle tijden Schriftelijk opzeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste 1 (één) maand.

 

Artikel 8 – Herroepingsrecht

 1. Wederpartij is gerechtigd om het herroepingsrecht kosteloos in te roepen voor afgenomen Diensten tot 48 (achtenveertig) uur voorafgaand aan de uitvoering van de gesloten Overeenkomst.

 2. Binnen 48 (achtenveertig) uur voorafgaand aan de uitvoering van de gesloten Overeenkomst geldt er voor Wederpartij geen herroepingsrecht meer en is de Overeenkomst bindend.

 3. Uitsluiting van herroepingsrecht voor Wederpartij die een consument is, is mogelijk op grond van artikel 6:230p sub d onder 1 van het Burgerlijk Wetboek.

 4. Indien Wederpartij gebruik maakt van het herroepingsrecht uit lid 2 van dit artikel, is Wederpartij verplicht om het volledige factuurbedrag te betalen aan Studio Wetenschap en is de Wederpartij verplicht de tot dan toe door Studio Wetenschap gemaakte kosten te vergoeden, indien herroeping binnen 48 (achtenveertig) uur voorafgaand aan de uitvoering van de gesloten Overeenkomst plaatsvindt.

 

Artikel 9 - Verplaatsing en no show

 1. De door Wederpartij afgenomen Diensten zijn tot 48 (achtenveertig) uur voorafgaand aan de uitvoering van de gesloten Overeenkomst kosteloos te verplaatsen naar een andere datum en/of tijdstip. Binnen 48 (achtenveertig) uur voorafgaand aan de uitvoering van de gesloten Overeenkomst geldt er voor de Wederpartij geen verplaatsingsrecht meer en is de/het overeengekomen datum en/of tijdstip bindend.

 2. Indien Wederpartij gebruik maakt van het verplaatsingsrecht uit lid 1 van dit artikel, is Wederpartij verplicht om het volledige factuurbedrag te betalen aan Studio Wetenschap en is de Wederpartij verplicht de tot dan toe door Studio Wetenschap gemaakte kosten te vergoeden, indien verplaatsing binnen 48 (achtenveertig) uur voorafgaand aan de uitvoering van de gesloten Overeenkomst plaatsvindt.

 3. Indien uitvoering van de Overeenkomst plaatsvindt op een door Partijen overeengekomen tijdstip geldt een no show policy: indien Wederpartij niet conform de gemaakte afspraak aanwezig is op het door Partijen afgesproken tijdstip, bijvoorbeeld door ziekte of een andere verhindering, dan is Wederpartij aan Studio Wetenschap 100% (honderd) van het factuurbedrag verschuldigd.

 

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

 1. Studio Wetenschap is niet aansprakelijk voor indirecte en/of directe schade. Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van Studio Wetenschap voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Studio Wetenschap.

 2. Indien Studio Wetenschap toch aansprakelijk is voor directe schade zal de totale aansprakelijkheid van Studio Wetenschap beperkt zijn tot vergoeding van schade tot maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen honorarium (exclusief btw).

 3. De hoogte van de schadevergoeding zal nimmer meer bedragen dan het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering uitkeert.

 4. Indien de Overeenkomst een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan zes maanden, wordt het voor die Overeenkomst bedongen honorarium gesteld op het totaal van vergoedingen (exclusief btw) van de afgelopen zes maanden.

 5. Onder directe schade wordt verstaan:

  1. Redelijke kosten die Wederpartij zou moeten maken om de prestatie van Studio Wetenschap aan de Overeenkomst te laten beantwoorden; deze vervangende schade wordt echter niet vergoed indien de Overeenkomst door of op vordering van Wederpartij wordt ontbonden;

  2. Redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

  3. Redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade voor zover Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van schade in de zin van deze voorwaarden.

 6. Wederpartij vrijwaart Studio Wetenschap voor eventuele aanspraken van Derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden.

 7. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Wederpartij de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan Schriftelijk bij Studio Wetenschap meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Studio Wetenschap vervalt door het enkele verloop van 12 (twaalf) maanden na het ontstaan van de vordering.

 8. Studio Wetenschap is niet aansprakelijk voor schade toegebracht door hulppersonen als bedoeld in art. 6:76 BW.

 9. Studio Wetenschap is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die is ontstaan doordat Studio Wetenschap is uitgegaan van door Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

 

Artikel 11 – Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van Studio Wetenschap in de nakoming van enige verplichting jegens Wederpartij niet aan Studio Wetenschap kan worden toegerekend in geval van een van de wil van Studio Wetenschap onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens de Wederpartij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Studio Wetenschap kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden mede gerekend wanprestaties van toeleveranciers of andere Derden, stroomstoringen, netwerkstoringen of andere storingen van technische aard, diefstal, ziekteverzuim en/of arbeidsongeschiktheid en gevolgen van pandemieën/epidemieën waaronder maar niet beperkt door de pandemie veroorzaakt door SARS-CoV-2 (‘het coronavirus’).

 2. Indien zich een situatie als bedoeld in lid 1 van dit artikel voordoet als gevolg waarvan Studio Wetenschap niet aan zijn verplichtingen jegens de Wederpartij kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang Studio Wetenschap niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 30 (dertig) kalenderdagen heeft geduurd, hebben beide Partijen het recht de Overeenkomst Schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Studio Wetenschap is in dat geval niet gehouden tot vergoeding van enige schade, ook niet als Studio Wetenschap als gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel geniet.

 3. Indien de Overeenkomst eindigt op grond van overmacht, heeft Studio Wetenschap recht op betaling van de ten tijde van de beëindiging van de Overeenkomst reeds gewerkte uren of gedane investeringen.

 

Artikel 12 – Prijzen

 1. Alle bedragen zijn in euro's en inclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij anders vermeld of overeengekomen.

 2. Studio Wetenschap behoudt zich het recht voor om éénmaal per jaar een inflatiecorrectie toe te passen.

 3. De overeengekomen bedragen zijn gebaseerd op kostprijsbepalende factoren op het moment van het aanbod. Studio Wetenschap behoudt zich het recht voor drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst ontstane wijzigingen in kostprijsbepalende factoren, waarop opdrachtnemer in redelijkheid geen invloed kan uitoefenen, zoals het verhogen van accijnzen, sociale lasten, verzekeringspenningen of omzetbelasting, aan Wederpartij door te berekenen, zulks tot een maximum van 20% van het oorspronkelijke bedrag.

 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Studio Wetenschap niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van het opgegeven bedrag.

 5. Kortingen en geoffreerde bedragen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 

Artikel 13 – Betaling en facturering

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de Overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de Wederpartij verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum.

 2. Wederpartij heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Studio Wetenschap te melden.

 3. Indien Wederpartij niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, wordt deze door Studio Wetenschap gewezen op de te late betaling en wordt de Wederpartij een termijn van 7 (zeven) dagen gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen. Na het uitblijven van betaling binnen deze zeven-dagen-termijn, is de Wederpartij in verzuim en dus ook over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Bovendien is Studio Wetenschap gerechtigd de gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.

 4. In geval van (redelijk zicht op) faillissement, liquidatie of surseance van betaling of een schuldsanering in het kader van de WSNP zijn de vorderingen van Studio Wetenschap op Wederpartij jegens Studio Wetenschap direct opeisbaar.

 5. Door Wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, ook indien Wederpartij aangeeft dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

 

Artikel 14 – Klachten

 1. Wederpartij kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, indien hij niet binnen 2 (twee) maanden nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken bij Studio Wetenschap terzake heeft geprotesteerd.

 2. Wederpartij dient Studio Wetenschap in ieder geval 4 (vier) weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen.

 3. Indien een klacht niet binnen de in de voorgaande leden vermelde termijnen aan Studio Wetenschap is gemeld, wordt het product geacht aan de Overeenkomst te beantwoorden en conform de Overeenkomst te functioneren.

 4. Klachten schorten de betalingsverplichting van de Wederpartij niet op.

 

Artikel 15 – Overdracht van rechten, plichten en vorderingen

 1. Rechten, plichten en vorderingen van Wederpartij die voortvloeien uit deze Overeenkomst of deze algemene voorwaarden kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande Schriftelijke instemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW.

 

Artikel 16 – Eigendomsvoorbehoud

 1. De eigendom van alle door Studio Wetenschap aan Wederpartij verkochte en geleverde Producten blijft bij Studio Wetenschap:

  1. zolang Wederpartij vorderingen uit hoofde van de Overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige Overeenkomsten niet heeft voldaan;

  2. en zolang Wederpartij de vorderingen van Studio Wetenschap wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

 2. De Wederpartij is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende Producten te verpanden of op andere wijze te bezwaren.

 3. Studio Wetenschap zal bij uitoefening van het eigendomsvoorbehoud gerechtigd zijn tot ongehinderde toegang tot het Product. Wederpartij zal aan Studio Wetenschap alle medewerking verlenen teneinde Studio Wetenschap in de gelegenheid te stellen het eigendomsvoorbehoud uit te oefenen door terugneming van het Product. Wederpartij geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Studio Wetenschap of een door Studio Wetenschap aan te stellen Derde om, in alle gevallen waarin Studio Wetenschap de eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar de eigendommen zich dan zullen bevinden en die Producten aldaar mee te nemen.

 4. Indien Derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Wederpartij verplicht Studio Wetenschap zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

 

Artikel 17 - Intellectueel eigendom

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten die betrekking hebben op en/of het resultaat zijn van de door Studio Wetenschap verleende diensten rusten bij Studio Wetenschap. Wederpartij verkrijgt uitsluitend de niet-exclusieve gebruiksrechten die bij deze voorwaarden en de wet uitdrukkelijk worden toegekend. Ieder ander of verdergaand recht van Wederpartij is uitgesloten.

 2. Studio Wetenschap behoudt het recht de vergaarde kennis die bij uitvoering van de werkzaamheden tot stand is gekomen te gebruiken voor andere doeleinden voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie van Wederpartij aan Derden wordt verstrekt.

 3. Tenzij anders overeengekomen, is de Wederpartij niet bevoegd om sub-licenties te verlenen aan Derden.

 4. Studio Wetenschap heeft het recht om de naam en het logo van Wederpartij te gebruiken ter referentie of promotie van haar onderneming.

 5. Studio Wetenschap heeft het recht om voor Wederpartij vervaardigde producten of diensten openbaar te maken of met Derden te delen ter referentie of promotie van haar onderneming.

 6. Wederpartij vrijwaart Studio Wetenschap voor de aanspraken van Derden inzake intellectuele eigendomsrechten.

 7. Indien Studio Wetenschap auteursrecht heeft op een in opdracht van Wederpartij gemaakt portret, dan geeft Wederpartij Studio Wetenschap toestemming om het werk openbaar te maken. Deze openbaarmaking is dus geen inbreuk op het portretrecht van de Wederpartij.

 8. Indien Wederpartij handelt in strijd met dit artikel is Wederpartij een direct opeisbare boete verschuldigd aan Studio Wetenschap ter hoogte van driemaal het voor die Overeenkomst bedongen bedrag, onverminderd het recht van Studio Wetenschap op schadevergoeding.

 

Artikel 18 - Persoonlijkheidsrechten

 1. De naam van Studio Wetenschap dient duidelijk bij een gebruikt Werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het werk in de publicatie te worden opgenomen, tenzij Partijen anders overeenkomen.

 2. Wederpartij neemt bij de verveelvoudiging en openbaarmaking van een Werk, te allen tijde de persoonlijkheidsrechten van Studio Wetenschap conform artikel 25 lid 1 Auteurswet in acht. Studio Wetenschap doet uitdrukkelijk geen afstand van haar persoonlijkheidsrechten, tenzij Partijen Schriftelijk anders overeenkomen.

 3. Het is Wederpartij niet toegestaan om Werken van Studio Wetenschap aan te passen of te vervormen, tenzij Studio Wetenschap daar Schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

 4. Voor iedere inbreuk op de aan Studio Wetenschap toekomende persoonlijkheidsrechten ex artikel 25 Auteurswet, waaronder het recht op naamsvermelding, is Wederpartij een direct opeisbare vergoeding verschuldigd van éénmaal het voor die Overeenkomst bedongen bedrag, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

 

Artikel 19 – Hosting van digitale magazines

 1. Dit artikel is van toepassing op overeenkomsten die inhouden dat Studio Wetenschap een in opdracht van Wederpartij vervaardigd digitaal magazine (ook wel ‘Flipbook’ genoemd) openbaar en toegankelijk maakt op het internet voor Derden.

 2. Studio Wetenschap heeft voor onbepaalde tijd het exclusieve recht om het digitale magazine openbaar en toegankelijk te maken op het internet, tenzij Schriftelijk anders overeengekomen. Dit betekent dat niemand behalve Studio Wetenschap, dus ook niet Wederpartij, het digitale magazine openbaar en toegankelijk mag maken op het internet voor Derden. Dit exclusieve recht eindigt van rechtswege indien Studio Wetenschap haar onderneming staakt.

 3. Studio Wetenschap draagt er zorg voor dat het digitale magazine gedurende ten minste twee jaar na oplevering toegankelijk en openbaar is op het internet voor Derden. Studio Wetenschap is niet verplicht het digitale magazine langer dan twee jaar online te houden, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen.

 4. Gedurende de termijn van twee jaar kan Wederpartij Studio Wetenschap niet verplichten het digitale magazine offline te halen, tenzij Wederpartij naar oordeel van Studio Wetenschap redelijke gronden aandraagt om het digitale magazine toch eerder offline te halen. Na afloop van de termijn van twee jaar zal een verzoek van Wederpartij om het digitale magazine offline te halen, altijd worden ingewilligd.

 5. Studio Wetenschap kan het digitale magazine eerder dan de termijn van twee jaar offline halen indien zij daar redelijke gronden voor heeft, bijvoorbeeld omdat het online houden van het digitale magazine schade berokkent aan Studio Wetenschap of aan Derden.

 6. Wederpartij is zelf verantwoordelijk voor het bewaren van het digitale (PDF-)bestand van het magazine.

 7. Studio Wetenschap is in geen geval verplicht schade van Wederpartij, van welke aard dan ook, te vergoeden, die het gevolg is van het offline halen van het digitale magazine.

 8. Indien Wederpartij handelt in strijd met dit artikel is Wederpartij een direct opeisbare boete aan Studio Wetenschap verschuldigd ter hoogte van driemaal het voor die Overeenkomst bedongen bedrag, onverminderd het recht van Studio Wetenschap op schadevergoeding.

 

Artikel 20 - Verrekening en opschorting

 1. Het opschortingsrecht en het recht van verrekening van Wederpartij zijn uitgesloten.

 

Artikel 21 – Toepasselijk recht

 1. Op overeenkomsten tussen Studio Wetenschap en Wederpartij waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 2. Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling van deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft de inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

 3. Ingeval deze algemene voorwaarden en de Overeenkomst onderling tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de overeenkomst van opdracht opgenomen voorwaarden.

 4. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen Wederpartij en Studio Wetenschap, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar Studio Wetenschap is gevestigd, tenzij de wet dwingendrechtelijk anders bepaalt.

 

Artikel 22 - Survival

 1. De bepalingen uit de algemene voorwaarden en de Overeenkomst die de strekking hebben om na beëindiging van de Overeenkomst hun gelding te behouden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot artikel 10 (Aansprakelijkheid), artikel 16 (Intellectueel eigendom), artikel 17 (Persoonlijkheidsrechten), artikel 18 (Hosting van digitale magazines), artikel 20 (Toepasselijk recht) en deze bepaling (Survival), blijven na het eindigen van de Overeenkomst onverminderd van kracht.

 

Artikel 23 - Wijziging of aanvulling

 1. Studio Wetenschap is gerechtigd om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. In dat geval zal Studio Wetenschap Wederpartij tijdig op de hoogte stellen van de wijzigingen of aanvullingen.

 2. Tussen deze kennisgeving en de inwerkingtreding van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden zullen 30 (dertig) dagen zitten.

 3. Indien de wijziging Studio Wetenschap de bevoegdheid geeft een prestatie te verschaffen die wezenlijk van de toegezegde prestatie afwijkt, heeft Wederpartij het recht de gewijzigde voorwaarden te weigeren dan wel de Overeenkomst te ontbinden.

Laatste wijziging: 4 juli 2022

bottom of page